Portão de Washinomiya Jinja, no distrito de Saitama (AP Photo/Eugene Hoshiko)